قطعه برنجی نازل ویپر ریکاوری کهاب - Kahab Vapor Recovery